.
rogor movishorot chorfli
imgdabruneba | samedicino | rchevebi
(C) OWAP.GE
[gzip: 45.2%]