kviris palitra
samartali
Image
"is qali iseti simaxinje iyo, unda momkvdariyo" - 22 wlis gogonam lesboselobis gamo 71 wlis moxuci mokla?!
10-10-2013  - "eg qali qalebis siyvarulshi iyo shemchneuli" - rogor iqca ert ghameshi 22 wlis axalgazrda qali civsisxlian mkvlelad?!"im qalma xelze dauwyo mofereba da xelebi shemoxvia - makoceo. es gogo kidev wamoxta, tavshi tafa chaartya da iatakze daagdo. mere danas dastaca xeli da dachexva dauwyo"
Image
”chemi shvili jer shemoakvdat da shemdeg chamokides” - 16 wlis patimris mamis sulisshemdzvreli versia
08-10-2013  - ra moxda s i n a m d v i l e sh i qutaisis sapatimroshi?"ra daemarta iseti chems bavshvs, cixeshi erti dghis misulma, meore dilas tavi moikla..."
Image
"gvqonia shemtxveva, roca patimarma yuri moichra da shechama"
07-10-2013  - "axla merabishvils aqvs ruka""yvelaze mkacri iqneba laituris cixe"
Image
modzalade kanonebis tyveobashi?! (temis gagrdzeleba)
07-10-2013  - "chveni sxvisi shvilebi" - ras nishnavs iuvenaluri iusticia"dghevandeli tendenciebis pirobebshi qorwinebis instituti 2050 wlamde dzlivs gastans"
Image
shss-m germaniis moqalaqe "el es de"-s shedzena-shenaxvis faqtze daakava
05-10-2013  -
Image
tatias chaschichinebdnen, etqva, titqos me movkali barbare! (eqskluzivi)
04-10-2013  - "neta amegho is fuli da mec gavyiduliyavi!" – barbare rafaliancis deida"mtel qveyanashi chirqi momecxo - xan kaxpad gamomachenes, xan qurdad, xan vitom milionebi avighe""chems sidzes utxres - es im adamianma gamogigzavna, vinc mkvleli ggoniato"
Image
ratom gamoschres yeli amnistirebul patimars?!
30-09-2013  - elguja geladze: "xeli gadavugrixe da tavisive xelit gavayrevine dana tavis mucelshi""rom gaviget, mtvaradze cixidan gamovida, mteli sofeli daizafra.""chemi dzmis mkvleli fizikuradac dzlieri iyo, chemi dzma kochlobda, sul 60 kilo iyo, is ki 120 mainc iqneba"
Image
15 milioni taghlitebistvis? anu monopolia iafad!
30-09-2013  - ratom dums axali xelisufleba?!imas, rashic dghes "autdor. ji" merias 6 lars uxdis, tavad 30-40 dolarad aqiravebs(!)
Image
"saxlamde erti nabijigha hqonda darchenili, manqana rom daejaxa"
23-09-2013  - kaxa kaladzis dacvis wevrma zestafonshi 27 wlis qali gaitana"aseti codvis tareba advili ar aris"
Image
satelefono xulignebi ar isveneben
23-09-2013  - "rac ufro uaxlesia teqnika, mit metia misi gamoyenebisas kvalis datovebis shansi"
Image
"rom kvdeboda, tvalebshi shemomxeda da mkitxa, es shen qenio?"-qmris mkvleli colis aghsareba
16-09-2013  - "cemas siyvarulis gamo vitandi""bavshvma momakvdavi rom dainaxa, iyvira, mama vin momiklao, mashin 3 wlis iyo..."
Image
"fexmdzime qalis cxedari boselshi mezoblebma aghmoachines"
16-09-2013  - "mkvlelma mezobels utxra, coli movkali, es ra cxovrebaa, iqit aris cxovreba da me mat sicocxle vachuqeo(!!!)""mamakacma meughle da 4 wlis shvili mokla, shemdeg  danit yeli gamoichra"
Image
ratom gaxshirda boroti xumrobebi?
16-09-2013  - "cru shetyobinebebi xshirad usaqmurobis, primitiuli shurisdziebis gamo an gasartobad vrceldeba"
Image
"vicit, ras sheewira giorgis sicocxle..." (eqskluzivi)
15-09-2013  - elene fochxua: "chven mteli ojaxi "dagvaboles"""man iseti ram naxa, rac ar unda enaxa."
Image
vano merabishvili - rac amdeni mowme ar dagikitxavt, imdeni shegewerot
12-09-2013  -
Image
ratom daikitxa koba narchemashvili kanonieri qurdis saqmeze?
12-09-2013  - "ekitxebian yofil ministrs, aris tu ara is kanonieri qurdio? is pasuxobs - gamigonia, rom ariso...""sod-is mizani iyo shushanashvilis qoneba waeghot."
Image
"tafaze msxverplis fexidan anatali xorcis nachrebi ewyo (+18!)"
11-09-2013  - orxevel maniaks rom dascloda, albat, qartvel chikatilod mogvevlineboda"azaladze amas var chaidenda, marjvena xelze arc erti titi ara aqvso."
Image
"roenas saroskipo iyo operatiuli bunagi!"
09-09-2013  - ras yveba saroskiposhi chanergili specmosamsaxure"26 maisis movlenebis dros gvavalebdnen, burjanadzis aqciis monawileebze informacia mogvepovebina."
Image
"sandro girgvlianisa da levan buxaidzis wamebas videokamerit ighebdnen" (eqskluzivi)
09-09-2013  - ra saidumlo masalebi miawoda mowmem prokuraturas girgvlianisa da jvanias saqmeebze"girgvlianis mkvlelobashi msjavrdadebulebma vitareba "daalages" im binashi, sadac jvanias cxedari ipoves""ert dghes xelshi im kompiuteris procesori chamivarda, romlitac girgvlianis mkvlelobistvis gasamartlebulebi sargeblobdnen..."
Image
"adga rdzali da pirutyvivit dakla" - chvenshi civsisxliani mkvleli qalebic gachndnen?!
07-09-2013  - 24 wlis gurjaanelma gogonam meughlis bebias yeli gamoschra."qmari axlac gaidzaxis, miyvarda da moviyvaneo"
« .1..2..3..4..5..6..7..8..9.10 »
img sawyisze | mtavarze