kviris palitra
samartali
Image
"chems tvalwin bavshvi gaaupatiures" (eqskluzivi)
08-01-2014  - "giorgi tughushi axla rom vitom magari bichia, mas ar unda moetxovos pasuxi?""megis qardavas miwidan amovtxridi""im sawyalis cremlebi da bghavili cxovrebashi ar damaviwydeba"
Image
gldanshi kriminalebma 20 wlis bichi cemit mokles - shishianoba daiwyo???
28-12-2013  - "sacodavi parkshi gaiyvanes, jer wixlebi urtyes, bolos qva aighes da tavi gauxetqes""imitom gamoushves cixidan xalxi, rom bavshvebi daxocon?!""im "nasrokalma" kacma kidev, dzmakacebi daayena tavze, erti 20 kaci."
Image
"dghemde yurebshi midgas im bavshvis araadamianuri xma, rogor bghaoda"
27-12-2013  - "sharvali chaxades, magram malxazma shedzlo mat dasxltomoda da betonis iataks urtya tavi""qardava shublze iaraghs madebda da chaxmaxze titis gamokvrit, gasrolis imitirebas aketebda""sheaxedes kamerashi, sadac ori nighbiani arasrulwlovan patimars aupatiurebda"
Image
"hamarbergic da ombudsmenic gavlenis qvesh moeqcnen" (eqskluzivi)
25-12-2013  - "mashin universiteti yofila, cixe ki ara""kanonier qurdebtan dakavshirebit kanoni ar sheicvleba da shimshiloba kontrproduqtiulia""ertma patimarma gancxadeba dawera saxalxo damcvelis saxelze da itxovs, sviringi wavushalot"
Image
”am qalma udanashaulo xalxi dachexa” - ras yvebian tvitmxilvelebi (eqskluzivi)
21-12-2013  - "win moxuci qali edga, saxeshi xeli daartya da sheafurtxa" "staianshiks" dana tavshi hqonda chartymuli, meore, 75 wlamde qalistvis qva daurtyams""shua titi michvena, mere inglisurad shemomagina da gaiqca"
Image
"tavs moviklav, sozar subars amas ar vapatieb"
18-12-2013  - "subarma mipasuxa: ishimshilos ramdenic unda shenma shvilma, me ra vqnao da telefoni gamitisha""martoxela deda var, erti bichi myavs da isic cixeshia"
Image
levan vasadze patimrebis sasazghvro zonebshi gadasaxlebis iniciativit gamodis
17-12-2013  - ”britanetma avstralia ase daasaxla da rusetma cimbiri da chven ra jandaba dagvemarta!..”
Image
patimrebs cixeshi isev scemen?!
16-12-2013  - bolo dros gaxshirda laparaki cixeebshi arsebul ganukitxaobaze. amboben, cixe isev qurdebma chaigdes xelshi da isev mayureblebi ganageben situacias, tumca amas sasjelaghsrulebisa da probaciis ministri sozar subari ar adasturebs.
Image
"rogor shedzlo yelis gamochra venebgadachrilma kacma"(?!)
16-12-2013  - risi tqma surda sikvdilis bolo wutebshi gela mebonias"mebonia ambobda, rom girgvlianis cxedari pirvelad man naxa, rom oleg melnikovi mkvlelobis dros iq iyo"
Image
"iaraghi dagvado da yvirili dagviwyo, sharvlebi chaixadeto" - 14 wlis mozardma ati wlis bichebs oraluri seqsi aidzula
13-12-2013  - "im bichma ase mitxra, me shen ukve kacoba dagakargvineo, amitom roca gavizrdebi, movklav""amtkicebda, xumrobas hqonda adgili, dazaralebul bavshvs kitri chaudes pirshio"
Image
"giorgi sxvistvis nasrolma tyviam imsxverpla" - sadaxloze mokluli axalgazrdis ojaxi damnashaveebis dasjas itxovs
11-12-2013  - "vicit, rom bavshvi wavida inglisurze da rogor moxvda sadaxloze, ar vicit""aranairi qurduli garcheva ar yofila, merab kalandadzes saertod ar icnobda""samartliani da namdvili vajkaci iyo. igi megobars gadaefara"
Image
"chxatarashvili danashaulebriv sqemas gashifravs, romelsac dakavebebis seria mohyveba"
09-12-2013  - "man icoda yvelaferi, rac prokuraturashi xdeboda."
Image
"mastera" myidvels edzebs!..
09-12-2013  - kud-is yofili tanamshromlebi farul chanawerebs yidian(?!)shalva xachapuridze: "piradi cxovrebis amsaxveli kadrebis yidva shemomtavazes"
Image
"dro axla zurab jvanias sasargeblod moqmedebs"
09-12-2013  - ra kavshiria iaraghit vachrobasa da zurab jvanias gardacvalebas shoris"dzlivs davwynardi da shishi davdzlie"
Image
"fuls awerda, magasac da sxvebsac" – ratom mokla arasrulwlovanma studenti?! (eqskluzivi)
05-12-2013  - "mtelma xashurma icoda eg ambavi, magram xma aravin amoigho, tavi ar "gaibozes""gigi ar iyo is kaci, vinmestvis fuli sheewera. tyuilia es yvelaferi."
Image
ombudsmenis avi prognozi: "vighacas dzalian sheeshinda" (eqskluzivi)
04-12-2013  - "bolomde ar aris miyvanili arc erti gaxmaurebuli saqme"" ukan dasaxevi gza, vfiqrob, aghar arsebobs."danapirebi tu ar shesrulda, amas shesadzloa cudi shedegi mohyves"
Image
"mitxarit, rogor gavumklavdet am ukanonobas?"
02-12-2013  - "mariamis mkvleloba sarwmunoebis niadagze moxda, amis aghiareba da iranis ganawyeneba ar surs saqartvelos xelisuflebas"
Image
aleko elisashvili: "tu vinme komisiis saqmeshi chaereva, me aset komisiashi ar davrchebi"
02-12-2013  - elene tevdoradze: "18 weli vemsaxure xalxs da imis ghirsi ar viyavi, rom erti dghit adre mainc sheetyobinebinat es ambavi?""chemtvis mtavari jurnalistikaa da ara sajaro moxeleoba"
Image
patimari "skaipit" qurdad "moinatla"(?!)
02-12-2013  - arasrulwlovanebi cixis administraciam saqmis gasarchevad "kanonier qurdebtan" gaiyvana"sasjelaghsrulebis departamentis yofili ufrosi mixeil ghurwkaia dumils ar apirebs"
Image
barbare rafaliancis saqme gaxsnilia?!
25-11-2013  - "xom ar hgoniat, dagvaviwyda barbares sikvdili?""ghviniashvili chkvianad iyos... mitxras, dzvelma xelisuflebam ratom ar gaxsna es saqme?"
« .1..2..3..4..5..6..7..8..9.10 »
img sawyisze | mtavarze