kviris palitra
samartali
Image
"80 wlis moxuci gagudes, shemdeg ki sacvalchaxdili datoves..."
05-03-2014  - "avighe tavsafari, pirtan mivutane da vapirebdi chatenvas pirshi""ecva tetri perangi da sacvali, romelic shemdgom chaxada s. b-m... cnobismoyvareobis miznit da datova ase"
Image
vin daxoca sheyvarebuli eqimebi?
03-03-2014  - 6 wlis win momxdari gaxmaurebuli mkvlelobis detalebi"domnas rom vxedavdi, mis ukan chemi shvilis sikvdili melandeboda"
Image
"kaxa kaladze makritikebs, romelsac aviwydeba, rogori gulantebuli "nacionali" iyo"
03-03-2014  - "roca saqartveloshi chamodioda, saakashvilis manqanashi satadarigo saburavivit ijda da ertad daseirnobdnen batumis quchebshi.""adeishvili chemi jgufeli da megobari martlac iyo... acofebda, rom gebelss vedzaxdi"
Image
"oniani cnobili zonderia!"
03-03-2014  - "otaxshi yvirilit shemovarda oniani - ar ici, rom chvenia es qveyana, chagalpob cixeshio"goga oniani: "xels ver amaghebineben bacho axalaias dacvaze da politikur saqmianobaze"
Image
tanamedrove "tetri bairaghebi" - ratom mokla dolidzeze sidze simamrma
01-03-2014  - "simamri tavad gamorboda waqceuli sidzisken da ghrialebda - me movkali, me movkali, dana aqve gadavagdeo!""moklulis ori wlis bichi mamas fanjridan xels uqnevda da isteriulad tiroda""mama, xom gafrtxilebdi, rame sharshi ar gaexvio, eg ki yvelafris ghirsi iyo, magram axla shen ra geshvelebao!"
Image
"chemi sawyali dzmisgan marto fexebi, qala da mxari iyo darchenili" – saidumloebit moculi mkvleloba xobshi
26-02-2014  - "bichi dampali iyo, faqtobrivad marto fexebi da mklavi davmarxet... mamastan ertad""dzaghli racas eqacheboda... megona, dzroxis ukana nawili iyo gadachrili da vtqvi, moutaniat dzroxis dzvlebi da dauyriat, es vin gaaketa-metqi"
Image
"orwlinaxevris gogonas tavze balishis piri chamoafares da xel-fexi "skochit" sheukres"– krwanisshi momxdari yachaghobis detalebi
20-02-2014  - "diasaxliss, gazidan varto, utxres da manac ucnobebi binashi uproblemod sheushva""ifiqres, shemogvakvdao da binidan gavidnen, kari ki garedan chaketes""dedas gulmkerdis are da qveda kidurebi danit aqvs daserili."
Image
"jokershi" wagebuli 100 laris nacvlad wagebuli sicocxle(?!)
17-02-2014  - "zukas tyvia fexshi rom moxvda, gaqceva daapira da am dros zurgshi daaxala meore tyvia, romelic yelidan gamosulao.""dzirs egdo vighac, mivedi da zuka vicani. ugonod iyo. xrialebda, marjvena bardzayi sisxlit hqonda mosvrili."
Image
"axalaiam mklavi magidasa da skamis sazurges shoris damadebina da wixlit chamitexa"
17-02-2014  - "vgijdebi, koduas rom aravin axsenebs, titqos ufrto angelozi iyos""irakli fircxalavam xelketi ise gametebit chamartya, tavi gadamixetqa""ver movisveneb, sanam chemi wamebistvis ar daisjebian"
Image
samartlebrivi eqo-troni
17-02-2014  - ra gvchirs, ratom ver shedga chveni saxelmwifo? chven dakarguli gvaqvs ndoba kanonis uzenaesobisadmi, es cneba chvens cnobierebashi ar arsebobs da mxolod mashin gvaxsendeba, roca chvens uflebebs arghveven, manamde ki chventvis kanoni imitom arsebobs, rom dairghves...
Image
"girgvlianis mkvlelebis kompiuteri prokuraturas gadaveci"
17-02-2014  - "am danashaulshi, sul mcire, 8 kaci mainc monawileobda, aqedan oris vinaoba prokuraturas me  davusaxele"
Image
"msubuqi yofaqcevis qali iyo da mkvleli binashi tavad sheipatija?!" - temqaze momxdari mkvlelobis ucnobi versia
16-02-2014  - "dzalian lamazi qali iyo, sportul cxovrebas misdevda, sul formashi iyo, 70 wlisa 40-isas gavda." "dzaghlebi sul sisxlianebi iyvnen, rogorc chans ebrdzodnen mkvlels. neta dachmuli eyolebodes."
Image
"zuka rom vnaxe ukve xrotinebda, man chems xelshi dalia suli" - ras sheewira 21 wlis bichis sicocxle?
14-02-2014  - jokris gulistvis mokluli 21 wlis bichi bavshvobis megobrebma upatronod miatoves? "mdzimed dachrili zuka turme fexze dzlivs idga da ise bandnen, tansacmelic gamoucvales""is gogo fexmdzimedaa, pataras elodnen da dzalian bednieri iyo"
Image
arasrulwlovnis garyvnashi braldebulis simartle da ghia werili vano merabishvils
13-02-2014  - "arasrulwlovantan seqsualuri urtiertobis gamo damakaves, arada arc gogo michioda da arc ojaxi" "alexandro" svintradzem daundoblad mcema da mawama. waqceuls mafurtxebda da maginebda" "ise mirtyamdnen tavshi, rom tvalebze mivighe travma, ertmanetisken gamirboda tvalebi""tvalebshi titebi chamachira da mitxra: sasamartloze tvalebs tu ar gaachereb, amogtxrio"
Image
"mamastan paemanze misuli 10 wlis gogona gaashishvles da buqnebi aketebines" - ratom imuqrebian gegutis patimrebi?
11-02-2014  - "sachmeli taraknebit aris savse, patimrebs emuqrebian, rom "nacmodzraobis" rejims moanatreben""aseti shewuxebuli patimrebi, mgoni, saakashvilis drosac ar yofilan"
Image
"me davwere jvaniaze daskvna da tu vinme iyo mosaklavi, me viyavi"
10-02-2014  - "aravitari zewola ar yofila. gvami gavkvete da vnaxe, rom erti wertili ar hqonia dazianebuli.""icodet,jvanias gardacvaleba naxshirjangit aris gamowveuli. imitom, rom gvamze dazianeba ar yofila" "rac sheexeba kefaze chrilobas (rasac misi ert-erti megobari avrcelebs), gamokvlevis shemdeg mxolod kefaze ki ara, gulmkerdzec ketdeba kveta."
Image
guram girgvliani: "shevadarot tako salayaias da irina enuqidzis samartali da xalxma gansajos"
10-02-2014  - "eseni tu ar daasruleben, am saqmes me mivxedav - ras movimoqmedeb, chemi saqmea""salayaia xom ar ityvis, me viyavi tavidatavio"
Image
"chinelma vanom" msxverpli jixurshi sheityua da zurgshi esrola"
10-02-2014  - 4 tebervals yazbegis gamzirze, 17 nomershi ganvitarebuli movlenebi realur cxovrebaze metad holivudur trilers hgavda.
Image
"mkvleli saqartvelos chempionia chidaobashi, qals ki ara, xars moklavda mushtit"
07-02-2014  - "mamakacebi cxedars 4 dghe malavdnen saxlshi" - ninowmindashi or nasamartlevtan stumrobas qalbatoni sheewira"mtel sofelshi magaze chkviani bichi ar iyo. ras vifiqrebdi, tu egre gadagvardeboda!"
Image
”batoni goga": cixeshi amogalpobt, bicho, prokuraturashi chemi dzmebi mushaoben!
06-02-2014  - "berdzenishvili bebias, xnier qals "ekachaveboda", ramdensac getyvit da roca getyvit, imden tanxas chamoitant, tu ara da prokuraturashi myavs axloblebio""chanawershi chans, rom foieshi igineba, arada, saqmeshi chaweres, jorbenadzis quchaze sheigina vighacis misamartito"
« .1..2..3..4..5..6..7..8..9.10 »
img sawyisze | mtavarze