kviris palitra
samartali
Image
rkinis qalamnebit strasburgisken!
21-10-2013  - 2008 wlis agvistos omis sarchelis ganxilva strasburgshi   momaval wels gaimarteba(?!)
Image
"sad wavida chemi bacho, momikles bebos tbili bichi..." - rustavis tragediis ucnobi detalebi
17-10-2013  - ”yurtan qva hqonda dartymuli” - rogor moxda, rom shishvel bavshvtan ertad ormoshi misi tansacmelic moxvda?"maincdamainc es sawyali bavshvi unda momkvdariyo, rom nichabi aeghot xelshi da rva tvis gachrili krateri amoevsot?!""ubedur mamamiss ver utxres, rac schirda da ise motyuebit moiyvanes saxlshi. ezoshi rom utxres es ambavi, kaci gasheshebul kundzs daemgvana, enas veghar amodzravebda pirshi"
Image
"axla chveni droao!"- ratom scemes "nacionalebis" aqtivisti amnistirebulma patimrebma?!
16-10-2013  - ”yvirodnen, axla xom gaiget, bozebo, rom tqveni dro wavidao.””me ”nacionaluri modzraobis” aqtivisti var. isini ”ocnebis” wevrebi arian...”
Image
"kezerashvils ver gadmogvcemen - is israelis moqalaqea da es qveyana tavis moqalaqes aravis gadascems"
15-10-2013  - "ar aris gamoricxuli, yofilma maghalchinosnebma garegnobac sheicvalon"
Image
"ra davushave policias, rom neknebi damimtvries"
14-10-2013  - "tu erti adamiani mainc ityvis, rom "nacionalebis" mxardamcheri viyavi, saxalxod movixdi bodishs" "dato "nacionalebma" gamoiyenes da miamiturad wamoego mat ankesze"
Image
"chemi shvili tavs ar moiklavda!"
14-10-2013  - sozar subari: "ojaxis mere momxdars chemze metad aravin ganicdis""ar vmalavt, rom "mayureblebis" instituti dagvxvda da misi uceb aghmofxvra sheudzlebelia"tengiz dzvelaia: "shvilis dakrdzalva dzalian minda, magram ar minda, eqspertizistvis amosatxreli gamixdes"
Image
"levani im dros dachres danit, roca upovartatvis shemowirulobas agrovebda" - 17 wlis bichi sikvdils saswaulebrivad gadaurcha
13-10-2013  - chvenshi ukve qvelmoqmedebasac schirdeba dacva da kontroli?!"chemi shvili rom sheidzleboda, momkvdariyo, mxolod mashin mitxres eqimebma, roca ukve gadarchenili iyo.""eqimma tqva, es chriloba asprocentiani sikvdilia, albat siketes rom aketebda, imitom gadarchao"
Image
"is qali iseti simaxinje iyo, unda momkvdariyo" - 22 wlis gogonam lesboselobis gamo 71 wlis moxuci mokla?!
10-10-2013  - "eg qali qalebis siyvarulshi iyo shemchneuli" - rogor iqca ert ghameshi 22 wlis axalgazrda qali civsisxlian mkvlelad?!"im qalma xelze dauwyo mofereba da xelebi shemoxvia - makoceo. es gogo kidev wamoxta, tavshi tafa chaartya da iatakze daagdo. mere danas dastaca xeli da dachexva dauwyo"
Image
”chemi shvili jer shemoakvdat da shemdeg chamokides” - 16 wlis patimris mamis sulisshemdzvreli versia
08-10-2013  - ra moxda s i n a m d v i l e sh i qutaisis sapatimroshi?"ra daemarta iseti chems bavshvs, cixeshi erti dghis misulma, meore dilas tavi moikla..."
Image
"gvqonia shemtxveva, roca patimarma yuri moichra da shechama"
07-10-2013  - "axla merabishvils aqvs ruka""yvelaze mkacri iqneba laituris cixe"
Image
modzalade kanonebis tyveobashi?! (temis gagrdzeleba)
07-10-2013  - "chveni sxvisi shvilebi" - ras nishnavs iuvenaluri iusticia"dghevandeli tendenciebis pirobebshi qorwinebis instituti 2050 wlamde dzlivs gastans"
Image
shss-m germaniis moqalaqe "el es de"-s shedzena-shenaxvis faqtze daakava
05-10-2013  -
Image
tatias chaschichinebdnen, etqva, titqos me movkali barbare! (eqskluzivi)
04-10-2013  - "neta amegho is fuli da mec gavyiduliyavi!" – barbare rafaliancis deida"mtel qveyanashi chirqi momecxo - xan kaxpad gamomachenes, xan qurdad, xan vitom milionebi avighe""chems sidzes utxres - es im adamianma gamogigzavna, vinc mkvleli ggoniato"
Image
ratom gamoschres yeli amnistirebul patimars?!
30-09-2013  - elguja geladze: "xeli gadavugrixe da tavisive xelit gavayrevine dana tavis mucelshi""rom gaviget, mtvaradze cixidan gamovida, mteli sofeli daizafra.""chemi dzmis mkvleli fizikuradac dzlieri iyo, chemi dzma kochlobda, sul 60 kilo iyo, is ki 120 mainc iqneba"
Image
15 milioni taghlitebistvis? anu monopolia iafad!
30-09-2013  - ratom dums axali xelisufleba?!imas, rashic dghes "autdor. ji" merias 6 lars uxdis, tavad 30-40 dolarad aqiravebs(!)
Image
"saxlamde erti nabijigha hqonda darchenili, manqana rom daejaxa"
23-09-2013  - kaxa kaladzis dacvis wevrma zestafonshi 27 wlis qali gaitana"aseti codvis tareba advili ar aris"
Image
satelefono xulignebi ar isveneben
23-09-2013  - "rac ufro uaxlesia teqnika, mit metia misi gamoyenebisas kvalis datovebis shansi"
Image
"rom kvdeboda, tvalebshi shemomxeda da mkitxa, es shen qenio?"-qmris mkvleli colis aghsareba
16-09-2013  - "cemas siyvarulis gamo vitandi""bavshvma momakvdavi rom dainaxa, iyvira, mama vin momiklao, mashin 3 wlis iyo..."
Image
"fexmdzime qalis cxedari boselshi mezoblebma aghmoachines"
16-09-2013  - "mkvlelma mezobels utxra, coli movkali, es ra cxovrebaa, iqit aris cxovreba da me mat sicocxle vachuqeo(!!!)""mamakacma meughle da 4 wlis shvili mokla, shemdeg  danit yeli gamoichra"
Image
ratom gaxshirda boroti xumrobebi?
16-09-2013  - "cru shetyobinebebi xshirad usaqmurobis, primitiuli shurisdziebis gamo an gasartobad vrceldeba"
« .1..2..3..4..5..6..7..8..9.10 »
img sawyisze | mtavarze