kviris palitra
samartali
Image
saakashvili axalaias shewyalebas amzadebs
12-08-2013  - "rkinis qalamans chavicvam da bachana axalaias ar vaghirseb mshvidad yofnas""tu sasamartlo ganagrdzobs "nacionalta" monobas, usamartlod gamartlebulebs xalxi gamoutans ganachens"
Image
"iqneb vighacam moitaca, magram rodemde unda damalos?!"
12-08-2013  - axloblebi ar gamoricxaven, rom vinmes gogona otaxshi hyavs chaketili da ar achens, radgan amxela xmauri atyda"bevri xalxia chamosuli da danashaulic matulobs"
Image
"qurdul samyaroshi avtoriteti iyo... kacic hyavs mokluli" – ozurgetshi momxdari mkvlelobis saidumloebit moculi detalebi
10-08-2013  - "amboben, cixeshi raghac iseti sheeshala, rom tavad qurdebma ar apaties""dedis tvalwin mokles is ubeduri. shin iyo, daudzaxes, gamoiyvanes garet da chacxriles""zogi ambobs, tavad policiam moklao... mat sisxls ushrobda, dzneli mosaxeltebeli iyo"
Image
"eka beselia gamobrdzandes, maris suls saxalxod bodishi mouxados" - kochaladzeebi sajaro bodishs itxoven
09-08-2013  - "is, rom beselias shvilebi cocxlebi arian, ar nishnavs, rom vighacis yelgamochrili bavshvi wiwilaa""berdzenishvils iranelis udanashaulobis prezumfcia ufro adardebs, vidre 16 wlis gogonas sikvdili?!"eka beselia - ”ver vxvdebi, bodishi ratom unda movixado”
Image
abashis incidenti - vis "surda", 15 wlis mozards tavi moekla?
07-08-2013  - "mas arc arc tavis mokvla ucdia da arc modzalade policieli arsebobs, "tavisufalma zonam" shetxza yvelaferi?!
Image
ratom sheumsubuqes naficma msajulebma mkvlelobashi braldebuls sasjeli
05-08-2013  - "tormeti msajulidan tormetive mivida im daskvnamde, rom ganzrax mkvlelobis mcdelobas adgili ar hqonia""es adamiani saat-naxevari sheiaraghebuli ucdida msxverpls da rogor sheidzleba es uecar aghelvebad chatvalo?"
Image
proeqti saxelad "martali bachana"?!
05-08-2013  - mwamebeli tu wamebuli?!axalma xelisuflebam daushva shecdoma, romelic danashaulze metia
Image
"axalaias saqme iyo yvelaze kargad momzadebuli saqme prokuraturis mxridan"
05-08-2013  - eqskluziuri interviu mtavar prokurortan"prokuraturashi, rogorc xinklis qvabshi, bevri saqme ixarsheba da romeli wamova zemot, mec ar vici""me da lashas gvaqvs iseti tvisebebi, romlebitac ertmanets vavsebt""axal manqanashi orxelisuflebianobis dasrulebis shemdeg gadavsxdebit"
Image
axalaias ganachenis gamo patimarma tuchebi da tvalebi amoikera
03-08-2013  - "roca ismen, rogor amartleben bacho axalaias da shen am dros ukanonod zixar""saxalxo damcveli faqtobrivad ar arsebobs chvens qveyanashi"
Image
lado bedukadze: dae, xalxma gansajos, me unda viyo tavisufali tu axalaia
01-08-2013  - "nacionalebo", tqveni sixaruli xanmokle iqneba""am sistemashi yvela imdens scodavda, ramdenis uflebasac sindisi da adamianoba adzlevda, axalaias ki sindisi da adamianoba saertod ar gaachnia "
Image
qsnis koloniashi advokats qmristvis narkotiki sasqeso organoti shehqonda
31-07-2013  - "patimarma mas tavi sheayvara da cixeshi oficialurad gaformda mati qorwineba.""kranaxis moparuli naxati saknis kedelze ekida"
Image
samartlebrivad damnashave var, kavkasiuri adatebit da shariatit - ara - "saqartvelos N1 teroristis" aghsareba (eqskluzivi)
31-07-2013  - mevlud chichiashvili - ghvtisa da chvens tradiciul kanonebs vicavdi da amati kanonebi sul cal fexze mekida. "shemedzlo, "saqartvelos eskobari" gavmxdariyavi"
Image
mariam kochalidze mkvlels icnobda?!
29-07-2013  - "amboben, mariamis bloknotshi iraneli mkvleli turistis cxovrebaa aghwerilio""imitom daado mkvlelma lodi, rom mariams tavis gadarchena ver moexerxebina""rad undoda mkvlels mariamis natlobis jvari"
Image
"batono bidzina, tu samartali ar izeimebs, yvelaferi wyalshi chaiyreba"
28-07-2013  - yofili vice-premieris vajis sulisshemdzvreli aghsareba"mat mxolod qoneba ki ar wagvartves, xelis erti mosmit sicocxle wagvishales"
Image
"nu mirtyamt, gtxovt, araferi damishavebia..." - cixeshi daxeibrebuli patimris koshmarebi
26-07-2013  - cixeshi xeibrad qceulma patimarma qurdoba qalishvilis gadasarchenad daibrala "albat chems shvils tavshi raghac chaartyes da daadebiles..."
Image
16 wlis mariam kochalidzis mkvlelis vinaoba cnobilia!
24-07-2013  - 1985 wels dabadebuli iranis moqalaqe mohamadamin ruintanma saqartveloshi sarfis sasazghvro-gamshvebi punqtidan 23 ivniss shemoaghwia da 22 ivliss 19.22 saatze saqartvelos teritoria aseve sarfis sasazghvro-gamshvebi punqtis gavlit datova.
Image
"soso tvalebidan verasodes moicilebs chems shvils" (skandaluri eqskluzivi)
22-07-2013  - "misi sikvdili rashi mawyobda, roca amdeni vali hqonda dasabrunebeli, me avdeqi da movkali? ratom? gekitxebit, sad aris logika?""dzalian iafad momikles avto - 50.000 dolarad""nana aduashvili: "mainteresebs, sosom romelic dedas medzaxda, ertxel mainc ratom ar damireka?"
Image
sharadzis mkvlelobis saqmeshi axali mowme gamochnda
22-07-2013  - "mamachemi mokles mixeil saakashvilis shekvetit""gunava megis qardavasa da sxvebtan ertad organizebas uwevda mamachemis mkvlelobas"
Image
ded hasanis mkvleloba gaxsnilia?!
16-07-2013  -
Image
sozar subari: "patimars shabat-kviras saxlshi wasvlis sashualeba eqneba"
15-07-2013  - "chakua kalmaxelidzes cixeebshi arc ki ushvebda""butliashvils pasuxisgeba mouwevs"
« 11.12..13..14..15..16..17..18..19..20. »
img sawyisze | mtavarze