kviris palitra
samartali
Image
"roca "chineli vano" alaparakdeba" - 15 saatiani specoperaciis gauxmaurebeli detalebi (eqskluzivi)
06-02-2014  - "zurgshi hqonda sawyals tyvia nasroli da xelfexi shekruli hqonda" - mkvleloba holivuduri scenarit"otaxshi ijda, televizori hqonda chartuli da sainformacioebshi tavisi tavis gamochenas elodeboda."
Image
"im bichs rom ipovian, mashin yvelaferi gairkveva" - ras sheewira 16 wlis gogona? (eqskluzivi)
05-02-2014  - "mariamma gvitxra - tualeti mindao da liandagebisken wavidao" – tanaklaselebi gogonas ar daelodnen?!"ar aris gamoricxuli, rom bavshvma fexi moyinul relsze shedga, moucurda da daeca da iqve gardaicvala... ratom aravin ushvela, ar vici"
Image
"qilerobashi" braldebuli nika chemias skandaluri interviu
04-02-2014  - "nadzirala anzor xvadagians vpirdebi, siberes cixeshi gaatarebs!" - ras yveba "telasis" menejer nika lominadzis mkvlelobis gamo samudamo patimrobamisjili nika chemia"xerkiladze rogor mokles, amas gamodzieba daadgens, imasac, ratom chamoixrcho tavi tu chamoaxrchves davit kekua"
Image
shemzaravi danashaulebis qronika
03-02-2014  - babuam ojaxi amowyvitagondakarguli moaxrcho da alazanshi gadaudzaxaquchuri garcheva gogos gamoshurismadziebeli pacienti
Image
"micvalebuli chvenebas ar idzleva!" - sergo tetradzis meughle samartals itxovs
02-02-2014  - "chems meughles celofnis parki chamoacves tavze da awamebdnen""alasaniam titqos gulisyurit mogvismina, magram..."
Image
jer gaguda, shemdeg cxedari alazanshi gadaagdo - amnistirebulis xelit chadenili morigi mkvleloba
01-02-2014  - "shevkamatdit, giorgi skamze ijda, im skams wixli vkari da waiqca, tavi iataks daartya, gaitisha, amis mere xelit movaxrche""mkvlelma tvalebshi shemomxeda da mitxra, erti tvea, giorgi saertod ar minaxavso""iqneb bavshvis cxedari isea dachexili da gaubedurebuli, rom amitom ar achenen?"
Image
”babua 4 tvis shvilishvilis mokvlasac apirebda”
31-01-2014  - gamotanil ganachenze mdzime, albat, sakutari ojaxis wevrebis mkvlelis saxelis tareba iqneba”dedamtili shvilze fanatikurad iyo sheyvarebuli da rdzalze echvianobda”
Image
"ori chriloba ratom aqvs chems dzmas? tu tavi moikla, orjer rogor gaisrola?" - mickevichis quchis saidumlo
29-01-2014  - "batoni zurabi ferflad iyo naqcevi" - jurnal "gzis" eqskluzivi""werili dawerao, amboben, ar minda sheni werili, shvilo, shen mchirdebi!"
Image
ratom ver aghadgens samartlianobas axali mtavari prokurori
27-01-2014  - "mware simartle sjobs mudmiv gaurkvevlobas""ar sheidzleba adamianebis tavze sisxlis samartlis saqme damokles maxvilivit mudmivad ekidos" "sazogadoebistvis imedis gacrueba yvelaze didi shecdoma iqneba, rac am xelisuflebam sheidzleba chaidinos"
Image
mshoblebis mkvlelis sulisshemdzvreli aghsareba
27-01-2014  - "deda rom ar momekla, xom inerviulebda da tavs moiklavda...""tu sikvdils gadamarchinet, bolomde sheminarchunet sicocxle...""achiko 18 wlis iyo cixeshi rom shevida, axla 31 wlisaa"
Image
"savaraudod, kozlovichtan qali sheagzavnes" - ras sheewira batumeli biznesmeni
22-01-2014  - "kozlovichs mudmivad hqonda shishi, rom utvaltvalebdnen""tavshi jer blagvi sagani chaartyes, gatishes da shemdeg civi iaraghit miayenes chrilobebi"
Image "iseti sisadzagleebi aqvs gaketebuli, cixeshi unda dalpes" - lasha amirejibis dakavebis mizezebi (eqskluzivi)
16-01-2014  - "yvelanair metods mimartavdnen, rom mamuka areshidzes archevnebi waego""azerbaijanelebs sulier liders yofili kud-elebi unishnaven""5 wuti velaparake, chemi mxridan aravitari fizikuri sheuracxyofa ar yofila""wina sheixi 13 weli ijda cixeshi gaupatiurebis braldebit..."
Image
"me miveci axalaias winaaghmdeg chveneba navtlughis specoperaciis saqmeze"
15-01-2014  - "bachom ikitxa, es ariso? amayenes fexze da wixli saxeshi chamartya" "chemi dzma rom mokluli iyo, otxi tvis shemdeg gavige"
Image
levan bachiashvili: "sajaiam saxeshi shemafurtxa da... is miigho, rac daimsaxura"
13-01-2014  - ratom ifurtxeba axalaias advokati?!romeo sajaia: "ver movisveneb, sanam bachiashvils ar chavsvam "matrosovze""bevri chanaweri maqvs da dadgeba dro, roca am  skandalur chanawerebs gamovaqveyneb" "es gamwarebuli kacis qmedeba iyo imis gamo, rom bachana axalaias patimroba  sheefarda"
Image
"iset ambebs vigeb, tma yalyze midgas"
13-01-2014  - "sozar subars davpirdi, tu ar moaxdenda reagirebas, am saqmis detalebs gavasajaroebdi"
Image
"vasaxeleb pirebs, romeltac sisxlshi aqvt xelebi da dghesac tanamdebobebze arian"
13-01-2014  - "unda metqva, rom kaxa lomaia, gela bejuashvili da davit darchiashvili jashushur qselshi chavitrie""gaurkvevlobashi yofnas sjobda, isev cixeshi vyofiliyavi!""tamaz tamazashvilis mkvlelobis mcdelobashi gareuli iyvnen igive pirebi, romlebic chems mokvlas cdilobdnen"
Image
"misi ghriali mtel cixes esmoda" - eqimis daudevrobas shewiruli patimris bolo wutebi
08-01-2014  - "tkivilisgan daghlili sikvdilis win sasowarkvetili gminavda" - ratom ar gadaiyvanes saoperaciod 25 wlis patimari"bavshvta koloniis incidentis mosagvareblad saqmeshi kanonieri qurdebi charies"
Image
"chems tvalwin bavshvi gaaupatiures" (eqskluzivi)
08-01-2014  - "giorgi tughushi axla rom vitom magari bichia, mas ar unda moetxovos pasuxi?""megis qardavas miwidan amovtxridi""im sawyalis cremlebi da bghavili cxovrebashi ar damaviwydeba"
Image
gldanshi kriminalebma 20 wlis bichi cemit mokles - shishianoba daiwyo???
28-12-2013  - "sacodavi parkshi gaiyvanes, jer wixlebi urtyes, bolos qva aighes da tavi gauxetqes""imitom gamoushves cixidan xalxi, rom bavshvebi daxocon?!""im "nasrokalma" kacma kidev, dzmakacebi daayena tavze, erti 20 kaci."
Image
"dghemde yurebshi midgas im bavshvis araadamianuri xma, rogor bghaoda"
27-12-2013  - "sharvali chaxades, magram malxazma shedzlo mat dasxltomoda da betonis iataks urtya tavi""qardava shublze iaraghs madebda da chaxmaxze titis gamokvrit, gasrolis imitirebas aketebda""sheaxedes kamerashi, sadac ori nighbiani arasrulwlovan patimars aupatiurebda"
« 11.12..13..14..15..16..17..18..19..20. »
img sawyisze | mtavarze