kviris palitra
samartali
Image
yurmochril policiels brali wauyenes
25-11-2013  - "guli mtkiva, rom es ulevi sitbo, sixaruli, bedniereba dardma da javrma chaanacvla! ratom? ristvis?" "imedia, ufali fexmdzime anas ar gawiravs da am tkivils mas is patara moushushebs, romelsac imedit da rwmenit shenatrian!"
Image
"chemi shvilis mkvleli cixeshi 2 wlit (!) chasves"
24-11-2013  - "mwams, rom imqveyniuri cxovreba arsebobs. minda, chems shviltan mivide, magram msurs, mivide pirnateli.""yvelaferi warimarta ise, rogorc vano merabishvils surda"
Image
kaxa gulordava: "sikvdili mistvis wamali iqneboda, amitom movacheri yuri"
18-11-2013  - "shishveli im adgilas daagdo, sadac misi colis gaupatiureba scada""kaxas venacvale, imas vnanob, rom im bozis cemashi mec ar mivighe monawileoba."
Image
"zugdidshi, wartmeul univermagh "engurshi" zonderebi xalxs aupatiurebdnen"
11-11-2013  - "mteli saqartvelos gasagonad vambobt, tu roland axalaias, romeo sajaiasa da mosamartle davit kekenadzes ar dasjian, chven tviton gamovutant mat ganachens""mtavarma prokurormac daadastura, saqmeebi bolomde miyvanilia, magram politikuri motivis gamo ver vigheb gadawyvetilebaso""bacho axalaias male am saqmeze axal brals wauyeneben"
Image
dagvianebuli jarimebi - mdzgholebis tavsatexi
11-11-2013  - machanchala fostalioni tu  xafangi xelisuflebisgan?!"roca mesame-meotxe shemtxvevis shemdeg mogaqvs jarimebis mteli dasta ertdroulad, xom michen echvs, rom saxelmwifo mdzarcvavs?"
Image
”axalaias shuris sadzieblad chechnebma miakitxes” (eqsluzivi)
06-11-2013  - ” sheidzleba mavanma ikitxos, tu aseti magrebi xart, aqamde ratom gaachianuret saqmeo?””ar mesmis, ratom unda iyvnen garet jalatebi”
Image
daichers tu ara irakli gharibashvili mixeil saakashvils?!
05-11-2013  - "saakashvilis dapatimreba idea-fiqsad ki ar unda iqces sazogadoebistvis, aramed faqtad"
Image
frtxilad, "axalaiebo", samegrelos samalavebshi napovnma sazarelma kadrebma ar gamojonos(!)
04-11-2013  - shesadzloa, axal wlamde, an ianvarshi mainc, axalaiam didi zar-zeimit datovos matrosovis cixe da "nacionalurma modzraobam" da misma ojaxobam gulisamachuyebeli speqtakli dadgan saxelwodebit: "gmiri" bachana gaamartles".
Image
"es aris avadmyofi saakashvilis ukanaskneli gabrdzoleba"
04-11-2013  - "prezidentma gaqceuli patimari sheiwyala"(?!)
Image
"movitxovt, axalaiam pasuxi agos vato yifianis cru dasmenistvis" - ratom scemes cixis yofil ufross?
31-10-2013  - ”megobrebis garemocvashi bregvadze xshirad hyveboda sashinel ambebs da arc imis moyolas erideboda, rogor eqceodnen cixeshi misul patimrebis colebs”"umowyalod mirtyamda samive, tan suratebs mighebdnen da mas chemi tandaswrebit, internetit vighacastan gzavnidnen"
Image
"shesadzloa, mdzime shedegebi mivighot" - rogor ebrdzvian saqartveloshi klonirebas
30-10-2013  - ”shesadzloa, axlo momavalshi samecniero kvlevebis doneze klonireba saqartveloshic dainergos””genetikuri gamokvlevebi mxolod samedicino miznit daishveba da ara adamianis msgavsi arsebis shesaqmnelad”
Image
saqme #: girgvliani 2
28-10-2013  - "orive saqmeshi vano merabishvilis meughle, tako salayaia figurirebs.""tako aghwerda sufraze myofebis garegnobas. gansakutrebit ert melot policielze iyo gabrazebuli."
Image
"irwmuneboda, rom dedas txovna sheusrula da amitom mokla" - evtanazia qartulad (eqskluzivi)
24-10-2013  - "asakovani deda sakutari xelit gaguda: balishi gamoiyena" - dedis txovnit mkvlelad qceul shvils 15 weli miusajes."sasowarkvetili, ojaxis wevrebs xshirad exveweboda, - momkalit da damasvenet, xom xedavt, rogor vitanjebio"
Image
"bavshvma lursmani, lobio da erttetriani gadaylapa, eqimebma ki saxlshi gamoushves – araferi schirso"
23-10-2013  - "tqves, veraferi vnaxeto. 3 dgheshi ki chemi shvili mokvda...""roca dedamisma chamoiyvana, shevamchniet, rom muceli gaberili hqonda"
Image
"misha, moemzade sasamartlostvis, zurab jvanias mkvleloba aucileblad gadagiyolebs!"
21-10-2013  - gia baramidze: "morches laybobas da tu raime faqtebi gaachnia, gamoaqveynos!"gogla jvania: "baramidzis inteleqtualur da gonebriv shesadzleblobebze ar var maghali azris"
Image
"darwmunebuli var, moxdeba kezerashvilis eqstradicia"
21-10-2013  - "misi danashaulis simdzimidan gamomdinare, daushvebelia, politikuri devnilis statusi mianichon""israelis moqalaqeoba ar aris samartlebrivad damabrkolebeli faqtori"
Image
rkinis qalamnebit strasburgisken!
21-10-2013  - 2008 wlis agvistos omis sarchelis ganxilva strasburgshi   momaval wels gaimarteba(?!)
Image
"sad wavida chemi bacho, momikles bebos tbili bichi..." - rustavis tragediis ucnobi detalebi
17-10-2013  - ”yurtan qva hqonda dartymuli” - rogor moxda, rom shishvel bavshvtan ertad ormoshi misi tansacmelic moxvda?"maincdamainc es sawyali bavshvi unda momkvdariyo, rom nichabi aeghot xelshi da rva tvis gachrili krateri amoevsot?!""ubedur mamamiss ver utxres, rac schirda da ise motyuebit moiyvanes saxlshi. ezoshi rom utxres es ambavi, kaci gasheshebul kundzs daemgvana, enas veghar amodzravebda pirshi"
Image
"axla chveni droao!"- ratom scemes "nacionalebis" aqtivisti amnistirebulma patimrebma?!
16-10-2013  - ”yvirodnen, axla xom gaiget, bozebo, rom tqveni dro wavidao.””me ”nacionaluri modzraobis” aqtivisti var. isini ”ocnebis” wevrebi arian...”
Image
"kezerashvils ver gadmogvcemen - is israelis moqalaqea da es qveyana tavis moqalaqes aravis gadascems"
15-10-2013  - "ar aris gamoricxuli, yofilma maghalchinosnebma garegnobac sheicvalon"
« 11.12..13..14..15..16..17..18..19..20. »
img sawyisze | mtavarze