kviris palitra
samartali
Image
"vicit, ras sheewira giorgis sicocxle..." (eqskluzivi)
15-09-2013  - elene fochxua: "chven mteli ojaxi "dagvaboles"""man iseti ram naxa, rac ar unda enaxa."
Image
vano merabishvili - rac amdeni mowme ar dagikitxavt, imdeni shegewerot
12-09-2013  -
Image
ratom daikitxa koba narchemashvili kanonieri qurdis saqmeze?
12-09-2013  - "ekitxebian yofil ministrs, aris tu ara is kanonieri qurdio? is pasuxobs - gamigonia, rom ariso...""sod-is mizani iyo shushanashvilis qoneba waeghot."
Image
"tafaze msxverplis fexidan anatali xorcis nachrebi ewyo (+18!)"
11-09-2013  - orxevel maniaks rom dascloda, albat, qartvel chikatilod mogvevlineboda"azaladze amas var chaidenda, marjvena xelze arc erti titi ara aqvso."
Image
"roenas saroskipo iyo operatiuli bunagi!"
09-09-2013  - ras yveba saroskiposhi chanergili specmosamsaxure"26 maisis movlenebis dros gvavalebdnen, burjanadzis aqciis monawileebze informacia mogvepovebina."
Image
"sandro girgvlianisa da levan buxaidzis wamebas videokamerit ighebdnen" (eqskluzivi)
09-09-2013  - ra saidumlo masalebi miawoda mowmem prokuraturas girgvlianisa da jvanias saqmeebze"girgvlianis mkvlelobashi msjavrdadebulebma vitareba "daalages" im binashi, sadac jvanias cxedari ipoves""ert dghes xelshi im kompiuteris procesori chamivarda, romlitac girgvlianis mkvlelobistvis gasamartlebulebi sargeblobdnen..."
Image
"adga rdzali da pirutyvivit dakla" - chvenshi civsisxliani mkvleli qalebic gachndnen?!
07-09-2013  - 24 wlis gurjaanelma gogonam meughlis bebias yeli gamoschra."qmari axlac gaidzaxis, miyvarda da moviyvaneo"
Image
kaxi kaxishvili: "barem pedofiliisa da gaupatiurebis saqmeebis gamodziebazec uari vtqvat!"
06-09-2013  - "farul firebze dghevandeli xelisuflebis warmomadgenlebic iyvnen asaxulni"
Image "chemi bichi "politra" arays gadaayoles?!" - ra gaxda gela jayelis sikvdilis mizezi
27-08-2013  - "mitxra, cixis ufrosis moadgilis movaleobis droebiti shemsrulebeli, vinme zura memuqrebao.""gelas safetqelze zonari hqonda shemocherili, ramdenime adgilas tavis qala chamtvreulia. aseti dazianebebi tavisi xelit rogor unda mieyenebina?"
Image
"batono prezidento, tqven ver icvlit fers, radgan shav-tetri xart!"
26-08-2013  - gvanca yufaradzem nasamartlobis moxsnaze uari ganacxada"arasdros gapatiebt imas, rac  qartvel xalxs gauketet"
Image
nana kakabadze: "aseti dasjis forma - operaciaze uaris tqma, arasworia"
26-08-2013  - saoperaciod gadayvanili ert-erti patimari, givi kublashvili, umdzimes mdgomareobashi myofi isev ukan, sakanshi, operaciis gareshe daabrunes(?!).
Image
”nacionalebi” nishnavdnen ”mayureblebs”
26-08-2013  - ”qurdis instituti zenitshi dagxvda””administracia patimrebisa da mati meughleebis grdzelvadiani paemnebis chanawers aketebda shemdgom mati shantajirebistvis”
Image
mafia, saxelad "skaipi"+notariusi, anu rogor davitriot sxvisi qoneba
19-08-2013  - "organizebul taghlitur jgufshi notariusebic iyvnen chartuli""momces furcelze dawerili monacemebi. gamiketes makiaji, shemomacves mosasxami da  ramdenjerme gamameorebines, ra unda metqva  notariusistvis "skaipshi"
Image
bachana axalaias "piradi mghvdeli" tu dzaladoba prokuraturashi?!
19-08-2013  - "polkovniki mghvdeli" - ase shearqves warsulshi #1 sasjelaghsrulebis dawesebulebis yofil ufros teimuraz tabaghuas, romelic amjamad avchalis wminda giorgis saxelobis monastris mghvdelia.
Image
"qartuli "mejduglazi" nicis aeroportshi"
19-08-2013  - "oqruashvilma samadashvils tavisi dacvis wevris dachris faqti gauxsena"
Image
"porno-studia" rustavshi: mamakaci 12 wlis gogonaze dzaladobda, coli ki aqts videoti ighebda
15-08-2013  - "daaxloebit 2 weliwadia, es bavshvi dadis am ojaxshi... shavgvremani tvalebbdghvriala, lamazi gogoa"
Image
"shemagina magan da amitom movaxrchveo" – chaladidshi 18 wlis bichma 37 wlis kaci mokla (eqskluzivi)
14-08-2013  - "fsiqikurad sheuracxadia rezoc, misi daca da dedac" -chaladidshi momxdari mkvlelobis ucnobi detalebi"mkvlelma wera-kitxvac ki ar icis, dawyebit klasebshi dadioda da mere miatova skolashi siaruli, radgan ver dadzlia"
Image
"turme, yelis gamosachrelad gadaxvia xeli chems shvils" - orxevshi sastikad mokluli 20 wlis bichis bolo dghe
13-08-2013  - "magis gadarchenis varianti ar aris, iset adgilas gamovusvi danao" - mkvlelma moklulis ambis mosakitxad sakutari deda gaagzavna"roca saswrafos manqanashi avedi, chemi shvili kidev cocxali iyo. shemomxeda, xelze xeli momichira da suli dalia..."” axla imaze vdardob, - chemi shvilis amxanagebi rom kubostan ificebdnen, - gamova mkvleli da chven movughebt boloso”
Image
"prokurorebi ra, witeli kvercxebi arian?!"
12-08-2013  - rogor ishifreba shavi fondi - i. ch."axali xelisufleba dzveltan "koabitaciit"  ukve ara 850.000-s, aramed 3.000.000-s "maxevs"
Image
gamocxadebuli aviakatastrofis qronika?!
12-08-2013  - "qveynidan daubegravad gaedineba aseulobit milioni dolari""sheiqmnas saparlamento komisia, romelic sheiswavlis aviaciashi wina xelisuflebis danashauls"
« 11.12..13..14..15..16..17..18..19..20. »
img sawyisze | mtavarze