presa
xashi, ser shon koneri da patara yanwi

11:12 30.10.2010 [santiago gaucho]

teatri da kino gansakutrebuli samyaroa, sadac mtavari moqmedi gmirebi msaxiobebi arian. titoeul speqtakls an kinofilms sakutari “piradi“ cxovreba gaachnia, romelic garedan ar chans da mxolod msaxiobebisatvis aris cnobili. am profesiis adamianebi ert did saqmes emsaxurebian. isini xshirad xumroben da ertmanets sxvadasxva siurprizebsac uwyoben. gamonakliss arc qartveli msaxiobebi warmoadgenen, romlebic araordinarul situaciebshi araertxel chavardnilan.

 

dghevandel werilshi swored rom zogiert matgans gavixsenebt. ramdenime ateuli wlis win, tbilisshi erti somxuri fraza, “andzrev galisa“ moaruli anekdotivit dadioda. cota chventaganma tu icis am gamotqmis warmoshobis namdvili istoria. speqtaklshi “mzis dabneleba saqartveloshi“, mtavar rolebs vaso godziashvili da elene yifshidze asrulebdnen. ert epizodshi orive ambobda – “wvima modiso“. qalbatonma elenem ertxel xumroba ganizraxa, avlabarshi wavida da iqaur somxebs hkitxa, “wvima modis“ tqvens enaze rogor itqmiso. matac ar daizares da “andzrev galisa“ aswavles.

 

morigi speqtaklis mimdinareobisas, vaso godziashvils rom utqvams, “wvima modiso“, elenes yvelasatvis moulodnelad somxurad daudasturebia: “ho, ho, andzrev galisao“. mteli teatri sicilisagan kioda. godziashvilma ki tavdapirvelad xumroba ver aghitqva da ramdenime kviris ganmavlobashi yifshidzeze gabutuli dadioda.

mravali msaxiobi speqtaklebis paralelurad sxvadasxva kinofilmebshic monawileobs. zogjer repeticiebisa da gadaghebebis vadebi ertmanets emtxveva da aqtiorebsac gansakutrebuli “moxerxebulobis“ gamoyeneba uwevt. ufro “seriozulad“ hqondat saqme kote maxaradzesa da erosi manjgaladzes.

 

teatrshi moghvaweobastan ertad isini safexburto shexvedrebis reportajebsac udzghvebodnen da xshirad momxdara, rom teatraluri speqtaklisa da “tyavis burtis“ dawyebis dro ertmanets emtxveoda. albat umjobesi iqneba, tu sityva tavad baton kote maxaradzes mivcet.

 

“1958 wels speqtakli “espaneli mghvdeli“ dghis 12 saatze danishnes, 3 saatze ki fexburti iwyeboda. speqtakli, sadac me da erosi mtavar rolebs vasrulebdit 3 saatsa da 45 wutamde grdzeldeboda. arc misi gadatana gamodioda. erosim mitxra: “modi, gavrekoto“. me shors davichire, didi-didi naxevari saati movigot-metqi. bolos rogorc iyo, shevtanxmdit. speqtakli droze daviwyet da zustad samis naxevarze davamtavret.

 

mere stadionze gavvardit da mxolod meore dghes shevityvet, rom chveni megobari, msaxiobi valerian eloshvili speqtaklze dagvianebisatvis samsaxuridan moexsnat. mas, ra tqma unda ar daugviania. teatrshi tavis droze-sam saatze movida, radgan mxolod finalur scenashi monawileobda, magram speqtakli “chveni” wyalobit am dros ukve damtavrebuli iyo. mere mteli ori kvira vumtkicebdit teatris direqtors, pavle kandelaks eloshvilis udanashaulobas da bolos, imanac chvens moxsnas eloshvilis aghdgena amjobina”.

 

yvelas gvaqvs nanaxi shesanishnavi qartuli komedia “bodishi, tqven gelit sikvdili”, magram albat ar icit, rom am kinofilmis bedi sasworze ido. rodesac gadaghebebi dasrulda da surati tavdapirvelad saqartvelos imdroindel pirvel pirs, vasil mjavanadzes unda enaxa, metad uxerxuli situacia sheiqmna. vasil pavlovichma seansis dasawyisshi filmis dasaxeleba ikitxa. pasuxad “bodishi, tqven gelit sikvdili” miigho.

 

moulodnelobisagan gawitlda da gakvirvebisagan ena chauvarda. bolos “daawynares” da suratis chvenebac daiwyo. pirveli mdivani seriozuli gamometyvelebit ijda da komedia ashkarad ar moswonda. mdgomareoba filmshi ipolite xvichias gamochenam gamoaswora. rodesac es ukanaskneli ekranze ixila, mjavanadzem pirvelad gadaixarxara, mas mteli darbazic ahyva. “bodishi, tqven gelit sikvdili” gadarcha da ramdenime dgheshi saqartvelos kinoteatrebshic gadainacvla.

gagikvirdebat da cnobili shotlandieli msaxiobi, ser shon koneri qartuli delikatesis – xashis didi moyvarulia. es siyvaruli mxatvruli filmi “witeli karavis” gadaghebis dgheebshi gauchnda. mixeil kalatozishvilis am suratshi monawileobas ighebda batoni tengiz archvadzec. mas koneristan ertad partniorobas klaudia kardinale, piter finchi da masimo jirotic uwevdnen. amatgan gansakutrebit mainc jeims bondis rolis pirvel shemsrulebels dauaxlovda.

 

ser shons sabchota kavshirshi gamomgzavrebamde urchies, rom kavkasia moenaxulebina. tengiz archvadzemac moindoma rom britaneli saqartveloshi ramdenime dghit chamoeyvana, magram “shesabamisma samsaxurebma” amisi neba ar misces. samagierod ,archvadzem kolegas qartuli sufra da misi tradiciebi mainc gaacno. moskovshi mdebare restoran “aragvshi” xshirad epatijeboda. kerdzebidan koneris gansakutrebulad mainc xashi moewona da megobrebic yovel kvira dilit “aragvis” mudmivi stumrebi iyvnen. ( am restoranshi xashs ratomghac mxolod kvira dilaobit aketebdnen). qeifis xarjebs mudmivad tengiz archvadze ixdida. rodesac shotlandielma amaze miutita, shemdegi pasuxi miigho: “tqven milioneri ki brdzandebit, magram me qartveli varo”.

 

radgan sityvam tengiz archvadze moitana, es ukanaskneli  ertadertia qartvel msaxiobta shoris, romelsac tetr datvebtan hqonia shexeba. “witeli karavis” gadaghebebi moskovis garda, franc iosebis miwaze, chrdiloet polustan mimdinareobda. “tetri datvebi dzalian axlos modiodnen chventan, purs vuyridit xolme. franc iosebis miwaze murmanskidan yinulmchrel “obit” gavemgzavret. xuti dghe viyavit zghvashi” – igonebda qartveli msaxiobi. martlac rom sainteresoa aqtioris profesia, misi daxmarebit xom araerti egzotikuri adgilis monaxuleba da mravali saintereso pirovnebis gacnobac shegidzlia.

 

qartvel msaxiobebs mravali ateuli wlis ganmavlobashi komunisturi wyobilebis pirobebshi cxovreba da mushaoba uxdebodat. rogorc yvela sabchota moqalaqes, matac uwevdat sxvadasxva demonstraciebshi monawileobis migheba. chveni msaxiobebi am savaldebulo datvirtvas ertgvari iumorit udgebodnen da “paradebze” dro metad xalisianad gahyavdat.

 

marjanishvilis teatris msaxiobma vaja kvitaishvilma erti “mxiaruli wesi” shemoigho. 30 gramiani shavi yanwi hqonda. yovel dghesaswaulze, pirveli maisi iyo tu shvidi noemberi, chaidebda jibeshi am yanws, naxevar litrian arays, meughlis gamomcxvar xachapurs da ase gamodioda demonstraciaze. es wamowyeba kolegebs ise moewonat, rom isinic ase “sheiaraghebulebi” modiodnen. mxolod ipolite xvichia ar svamda, magram gansakutrebulad mxiarulad iqceoda.

  

sabchota sinamdvile mainc sastiki iyo da zogjer usiamovno siurprizebsac awyobda. ertxel marjanishvilis teatrshi lavrenti beria misula. mteli dasi iyo shekrebili. beria imuqreboda, tu ise ar moiqcevit rogorc getyvit, dagxuravto. mxolod msaxiobma akaki kvantalianma gabeda da sheekamata. beria turme amdgara da titi dauqnevia – mag enas gadagaylapebo. akaki kvantaliani cudad gamxdara. gancdili shishis gamo metyvelebac ki shecvlia.

ertxel, uxerxul mdgomareobashi aghmochnda batoni gogi qavtaradze. rejisoris tanashemwed axali danishnuli iyo da teatrshi morigi speqtakli mimdinareobda. uceb qavtaradzem aghmoachina, rom erti otaxidan darbazshi xmamaghali sicili shemodioda. gamoagho karebi da otaxshi myofebs mkacri xmit gachumeba mostxova. ukan gamobrunebuli ki mixvda, rom shenishvna tavad veriko anjafaridzes, vaso godziashvils, sesilia tayaishvilsa da aleqsandre jorjolians misca. dzalian ki shercxva, magram ukve gviani iyo. cnobili msaxiobebis sasaxelod, mat axalbeda rejisors araferi agrdznobines, pirze xeli aifares da chumad chaicines.

 

martlac rom didebuli msaxiobebi gvyavda. isini aramarto sakutari profesiis ubadlo ostatebi iyvnen, aramed pirovnuli tvisebebitac gamoircheodnen. dghevandel werils ki tengiz archvadzis sityvebit davasruleb: “didi pirovnebebi iyvnen, magram amas ar gagrdznobinebdnen. ubralod zghvari tavad unda dagecva, ar unda gatamamebuliyavi”.

img ukan | mtavarze