presa
radio „fortunas“ tanamshromeli meughlestan ertad mokluli ipoves
radio „fortunas“ tanamshromeli meughlestan ertad mokluli ipoves
17:26 03.04.2012 [shorena gogoladze]

tbilisshi, radianis quchaze mdebare binashi cecxlsasroli iaraghit mokluli col-qmari ipoves. gardacvlilebi arian 53 wlis nikoloz maxashvili da 40 wlis manana zubiashvili.  manana zubiashvili radio „fortunas“ tanamshromeli iyo.

rogorc „presa.ji“-s radio „fortunas“ ert-ertma tanamshromelma ganucxada, manana zubiashvili mattan marketingis samsaxurshi mushaobda.“

zubiashvils tanamshromeli dadebit pirovnebad axasiatebs da ambobs, rom mas shedzlebuli ojaxi hqonda da raime gansakutrebuli problema ar hqonia.  

amastan, tanashromlebi echvoben, rom   53 wlis mamakacma sakutari meughle tviton mokla.

gavrcelebuli informacia daadastura shinagan saqmeta saministros sazogadoebastan urtiertobis samsaxuris ufrosma zurab gvenetadzem. gvenetadzis informaciit, adgili hqonda qmris mier colis mokvlas, romlis shemdegac maxashvilma tavi moikla.

 shesadzloa tu ara yofiliyo mkvlelobis motivi echvianoba? radio „fortunas“ tanamshromeli chventan saubrisas ambobs, rom tanamshromlebma araferi ician da arc arasdros sheumchneviat, rom manana zubiashvils msgavsi ojaxuri problema hqonoda. saqmeze aghdzrulia sisxlis samartlis saqme da mimdinareobs gamodzieba.  


mkvleloba

img ukan | mtavarze