presa

14 aprilis astrologiuri prognozi
13.04.2014 14 aprilis astrologiuri prognozi.

"morwmune aris, magram cota eshmakis xatric aqvs" - vano javaxishvili mancho giorgobianze
12.04.2014 didi gamoxmaureba mohyva cnobili wamyvanis, vano javaxishvilis replikas mancho giorgobianze. "morwmune namdvilad aris, magram cota eshmakis xatric aqvs" - tqva vano javaxishvilma "vanos shoushi" .

ukomentarod: mancho giorgobiani brifingze
11.04.2014 ukomentarod: mancho giorgobiani brifingze.

X faqtori - gabrazebuli konkursanti: chemi deda movt-n, gadaeci mag axvars
10.04.2014 ram gaabraza konkursanti.

26 mogoneba, romelic aucileblad unda achuqot bavshvs
10.04.2014 bavshvobashi mighebuli shtabechdilebebi adamianis cxovrebaze warushlel kvals tovebs. amdenad, mnishvnelovania, rom mshoblebma izrunon da sakutar shvilebs mxolod dauviwyari sasiamovno mogonebebi achuqon.

gaige ramdenad mebrdzoli xar (testi)
10.04.2014 gaige ramdenad mebrdzoli xar (testi).

dzalian saxaliso tavsatexi-rebusi: gamoicani filmebi smailebit
09.04.2014 daakvirdit smailebs, chartet tqveni asociaciis nichi da gamoicanit, romeli filmebia smailebit chamowerili.

dzalian swrafi testi: 5-dan romel saqmes gaaketebdit pirvel rigshi?
08.04.2014 warmoidginet, rom 5 gadaudebeli ram gaqvt gasaketebeli:

tvitmkvlelta tye, sadac moxucebs da chvilebs tovebdnen
08.04.2014 aokigaxaras mochvenebebis tyesac edzaxian, radgan axlomaxlo soflebshi iqidan yvirilis da kvnesis sashineli xmebi esmit. specialistebis azrit, misi tvitmkvlelebis sayvareli adgilad qceva cnobil iaponur legendas ukavshideba.

TOP uighbloebi - vin waago yvelaze meti fuli kazinoshi
08.04.2014 kazino iseti adgilia, sadac wutis ganmavlobashi shegidzliat milioneri gaxdet an piriqit yvelaferi waagot, sicocxlec ki.
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>
img ukan | mtavarze