presa

saocari kadrebi kosmosidan - ramdeni tvitmfrinavi dafrinavs dedamiwaze
23.04.2014 saocari kadrebi kosmosidan - ramdeni tvitmfrinavi dafrinavs dedamiwaze.

nuki koshkelishvilis gijuri amerikuli siyvaruli –"echviani ar aris, mendoba da mec tavidan bolomde vendobi"
23.04.2014 17 wlis bichs hgavs. iq raghacnairad sxvanairebi arian, 35 wlis kacebi aqaur 25 wlis bichebs hgvanan. amas winat vkitxe, 35 wlis xar da shvili ar mogdomebia–metqi? jer ra dros shvilia, erti 10 weli kidev shemidzlia ar myavdeso. daqorwinebulic arasdros yofila.

eka samxaradze da noe sulaberidze dashordnen - „icocxle gvirila, chemtvis ukve sulertia“...
23.04.2014 noes rom dashorda, es ambavic ekas „feisbuqis“ gverdidan gaxda cnobili. ori dghis win dawera, rom noe sulaberidzestan misi urtiertoba dasrulebulia.

nino chxeidze mancho giorgobians uchivis?..
23.04.2014 "am qals rom vuchivlo, ar sheidzleba? ra uflebit mayenebs sheuracxyofas da tavis sagazafxulo nevrozs chemze antxevs? avad aris tu ra rojaa?"

''sisulelea imis tqma, rom mamakacs ufro xshirad unda seqsi, vidre qals''
23.04.2014 msaxiobi nino mumladze ''chemi colis daqalebshi'' meojaxe datos sayvarlis rols tamashobs. iqac arghvevs stereotipebs da realur cxovrebashic.

rogor aghnishnaven aghdgomas sxvadasxva qveynebshi
22.04.2014 aghdgomis dghesaswauli inglisshi, aghdgomis dghesaswauli polonetshi, aghdgomis dghesaswauli avstraliashi, aghdgomis dghesaswauli bulgaretshi...

giorgi gabunias cinikuri frazebi X faqtoris pirveli shesarchevi turidan
22.04.2014 ,,me didi siamovnebit chaviwerdi tqvens simgheras da daviyenebdi telefonze maghvidzarad, radgan tqveni simghera ise gamaghvidzebs, rom sami dghe aghar damedzineba xolme.”

pirveli samsaxuri: riti daiwyes cnobilma mamakacebma
22.04.2014 dghesdgheobit cnobili mamakacebi sanam warmatebas miaghwevdnen sakutar saqmianobashi sxva samushaos gaketeba ar etakilebodat. zustad amis gamo gaxdnen isini, rasac dghes warmoadgenen.

37 gakvetili 37 wlistvis – saintereso eqsperimenti, romelic tqvens cxovrebas shecvlis
22.04.2014 morigi dabadebis dghis aghnishvnisas, fsiqologi dona gsuki dafiqrda, ra aswavla ganvlilma wlebma.

Dior–is saxlis qartveli modeli da princi xuani - axali qartuli samefo ojaxi
21.04.2014 qartul samefo gvars axali wyvili hyavs. Dior–is saxlis modeli qristine dzidziguri princze txovdeba.
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>
img ukan | mtavarze