presa

pirveli samsaxuri: riti daiwyes cnobilma mamakacebma
22.04.2014 dghesdgheobit cnobili mamakacebi sanam warmatebas miaghwevdnen sakutar saqmianobashi sxva samushaos gaketeba ar etakilebodat. zustad amis gamo gaxdnen isini, rasac dghes warmoadgenen.

37 gakvetili 37 wlistvis – saintereso eqsperimenti, romelic tqvens cxovrebas shecvlis
22.04.2014 morigi dabadebis dghis aghnishvnisas, fsiqologi dona gsuki dafiqrda, ra aswavla ganvlilma wlebma.

Dior–is saxlis qartveli modeli da princi xuani - axali qartuli samefo ojaxi
21.04.2014 qartul samefo gvars axali wyvili hyavs. Dior–is saxlis modeli qristine dzidziguri princze txovdeba.

kaxa benduqidze "vefxistyaosans" repavs
21.04.2014 "bendu" repavs.

duta: me dedis gvarze var da ar var sxirtladze, chemi namdvili gvaria valicki
20.04.2014 chemi winapari 200 wlis win chamovida belorusiidan, rodesac mati mtavari rusetis winaaghmdeg ajanyda da gadaasaxles cimbirshi, xolo misi shtamomavlebi chamovidnen saqartveloshi. chemi namdvili gvaria valicki, amashi dasamals verafers vxedav.

aseti duta sxirtladze jer ar ginaxavt - msaxiobis mier gansaxierebulma jo kokerma yvela gaaoca
17.04.2014 pirvel epizodshi yvelaze didi mowoneba duta sxirtladzem daimsaxura, romelmac jo kokeri ganasaxiera. dutam momgherlis cnobili simghera You Are So Beautiful sheasrula, jiurisgan umaghlesi shefasebebi miigho da shous gamarjvebuladac dasaxelda

nikoloz rachvelma giorgi gabunia daicva - "ver davijereb, rom gios ukulturoba gamoevlina"
17.04.2014 jiuris wevrma damcinavi imiji moirgo, ramac sazogadoeba gaaghiziana. ert dros marina beridzis damcinavi toni rom ar moswondat, jiuris rigebs imitomac chamoashores. sainteresoa, giorgi gabunias ra bedi elis, tumca shoustvis axla xmauri momgebiani da reitingulia.

rogori rdzlebi arian zodiaqos nishnis qalebi? - cacao.ge
17.04.2014 verdzi: ushishrad miiltvis rtuli situaciebisken, ris shemdegac mtkivneulad reagirebs uxesh sityvebsa da tavdasxmaze. xshirad impulsuria, ar mihyavs dawyebuli saqme bolomde. jiutia txasavit da tu gzaze gadaeghobnen, rqebit gaitans tavisas. liderobisken iswrafvis – schirdeba sakutari avtoritetis warmochena. amitomac mas qmris mshoblebtan xshirad dadzabuli urtiertoba aqvs.

nu sheushlit xels bavshvs, gaxdes lideri!
17.04.2014 shvilis mimart usazghvro siyvaruli misi ushecdomod aghzrdis safudzveli ver iqneba. gadametebuli mofereba xels ushlis pataras damoukidebel pirovnebad chamoyalibebashi.

cnobili adamianebis namdvili saxelebi
17.04.2014 muhamed ali, tom kruzi, brius li, chak norisi da a.sh. es im varskvlavebis arasruli chamonatvalia, romlebic sazogadoebistvis cnobilebi arian mogonili saxelebit.
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>
img ukan | mtavarze