presa

misha andghuladzes mancho giorgobianis parodia gauchirda
30.04.2014 meliasadmi midzghvnili preskonferenciis dros mancho giorgobianis frazebsa da statusebze socialur qselshi bumia. ''ves takoi impazantni'', ''chxubi-mubi'', ''kstawi vakelic var, amsterdamebshi namyofic'', ''tanci-shmanci'', ''bomondzghi'', ''shikarni palto'', ''bantiani naskebi'' - es frazebi misi leqsikonidan aris da sazogadoebam sicil-xarxarit aitaca.

hgvanan tu ara giorgi baxutashvilis serialis da realuri coli ertmanets
30.04.2014 giorgis gabedniereba mivulocet da vkitxet, tavad tu xedavda msgavsebas serialis da namdvil meughles shoris. misi azrit, mat shoris aranairi msgavsebaa araa. ertmanets arafrit gvanan, arc garegnulad da mit ufro arc xasiatit.

dato saganelidzis coli sofo farcxaladze farmacevtad mushaobas apirebs
30.04.2014 saqartvelos parlamentis umravlesobis lider davit saganelidzis ojaxshi matebaa. wels, 15 ianvars, deputats da mis cols, sofo farcxaladzes, mesame shvili, saxelad andria, sheedzinat. mati qorwineba ki sul 4 wels itvlis. col–qmari titoeuli bavshvis dabadebas sxvadasxva da gansakutrebuli emociebit xvdebodnen.

richard girs mowyaleba misces - civi picit gaumaspindzldnen
29.04.2014 64 wlis richard giri mshvenier shemoqmedebit formashia. misi samsaxiobo xelovneba imdenad daixvewa, rom gamvlelebi giris personajs realuri adamianisgan verc ki asxvaveben. swored aseti kuriozi moxda ramdenime dghis win niu-iorkshi.

"am sashineli saqcielistvis grandiozul bodishs movixdi" - ras umzadebs shalva ramishvili giorgi gabunias momdevno shoushi
29.04.2014 rac sheexeba giorgi gabunias, is am dromde ar aketebs komentars shalva ramishvilis saqcielze. tavad shalva ramishvili ki, mas shemdeg, rac misma qmedebam internet-auditoriis ukmayofileba gamoiwvia, Facebook-ze wers, rom giorgi gabunias "grandiozul bodishs" mouxdis.

vaso fxakadze 16 wlit umcros modelze daqorwinda – sad atarebs wyvili taflobis tves
29.04.2014 lika 2012 wlis vice mis saqartveloa. wyvils shoris asakobrivi sxvaoba 16 welia. wuxel ki lika metrevelma „feisbuqis“ sakutar gverdze dawera, rom vaso fxakadzezea daqorwinebuli.

shalva ramishvili giorgi gabuniaze xumrobis gamo meughlemac gaakritika
27.04.2014 nika gvaramias megobrebi aghnishnaven, rom shalva ramishvils da imeds bodishi aqvs mosaxdeli am saqcielis gamo. ninia kakabadze werda, „srulad da srulyofilad chajda es gadacema „imedis“ estetikashi“.

dabadebis tarighi tqveni xasiatis da bedis shesaxeb metyvelebs
27.04.2014 ipovnet mocemul siashi tqveni dabadebis tarighi da gaecanit shedegebs.

iam sayvareli kata dakarga - "tarieli chaeba samdzebro ghonisdziebashi"
27.04.2014 ias „feisbuqis“ statusdan cnobili gaxda, rom zuzi gauchinarda...

gaxdebit tu ara, milioneri (swrafi testi)
27.04.2014 shegidzliat tu ara swrafad gamdidreba? modit, ertad shevamowmot. testis yovel kitxvaze dadebiti pasuxis shemtxvevashi tito qula daiweret.
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>
img ukan | mtavarze