presa

iumoris done zodiaqos nishnis mixedvit
18.05.2014 modit, gavigot, tu rogori dozit gaachniat iumoris grdznoba adamianebs mati zodiaqos nishnidan gamomdinare:

rosto mersi sulxanishvils mkerdis moshishvlebashi daexmara
17.05.2014 chveni informaciit ''nanuka jorjolianis shoushi'' rostos daxmarebit mteli saqartvelo naxavs mersis moshishvlebul mkerds.

samori balde sheyvarebulia - telewamyvanis rcheuli sofo barnovia
17.05.2014 ramdenime tvis win cnobili gaxda, rom telewamyvani sheyvarebulia, tumca misi rcheulis vinaoba saidumlod darcha. rogorc chventvis cnobili gaxda, samoris rcheuli sofo barnovia. gogonas samxatvro akademia aqvs damtavrebuli da wyvili ertad bevr dros atarebs. sofo ertad gadaghebul fotoebs socialur qselshi aqveynebs.

shishebi da fobiebi zodiaqos nishnis mixedvit
17.05.2014 rogorc astrologiuri kvlevebi cxadyofs, adamianebs zodiaqos nishnis mixedvit axasiatebt nevrozebisa da fobiebisken midrekileba. modit, tvali gadavavlot statistikas:

seqsualuri sizmrebis axsna froidis metodit
16.05.2014 arseboben geniosebi,romeltac am yvelaferze sakutari warmodgena aqvt. ert-erti matgania froidi, romelmac seqsualuri sizmrebis axsna scada da sakmaod kargadac gamouvida.

romel saatze daibada tqveni shvili?
15.05.2014 amboben, rom tu bavshvi daibada...

natia dumbadzes barshi mushaoba surs
15.05.2014 natia dumbadzes dzalian moswons proeqti ''erti-ertshi''. madlobelia prodiuser gvanca kilasoniasi, romelmac gardasaxvis proeqtshi monawileoba shestavaza. erti wutic ar dafiqrebula, mashinve datanxmda da amas arc nanobs. wina otxshabats natias rtuli misia daekisra da uil smitis formashi mogvevlina. chveni saubari swored mamakac reperad gardasaxvit daviwyet.

100 ram, risi gaketebac unda moaswro, sanam cocxali xar
14.05.2014 1. daidzino ghia cis qvesh;

sami profesia, romelic sashinlad moqmedebs qalis janmrtelobaze
14.05.2014 specialistebma daasaxeles qalis is sami yvelaze mavne profesia, romelic susti sqesis warmomadgenlebis janmrtelobas yvelaze met zians ayenebs.

siyvarulshi warumateblobis mizezebi zodiaqos nishnis mixedvit
14.05.2014 nebismier chvengans gaachnia xasiatshi rogorc dadebiti, ise uaryofiti tvisebebi. aravinaa idealuri. tumca, pirad cxovrebashi warmoqmnili problemebis satavi, yoveli chvenganistvis mainc individualuria. aghmochnda rom zodiaqos nishanic didwilad ganapirobebs imas, tu konkretulad ra saxis negatiuri tviseba sheidzleba gaxdes siyvarulshi warumateblobis mizezi:
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>
img ukan | mtavarze