presa

eko fangani misi da aslan abashidzis vajis ertobliv fotoze komentars aketebs
20.03.2014 internetsivrceshi eko fanganisa da aslan abashidzis vajis, giorgi abashidzis megobrebtan ertad gadaghebulma fotoebma didi ajiotaji gamoiwvia.

''X-faqtoris'' jiuris otxive wevri cnobilia – eqstravaganturi tamta ''rustavi 2''-ze
20.03.2014 shegaxsenebt, tamta berdznebma araertxel daasaxeles sauketeso momgherlad. is popis janrshi mushaobs. cnobilia dzalian tamami da eqstravaganturi chacmulobit. tamta didi xania, saberdznetshi cxovrobs da moghvaweobs. misi simgherebi am qveynis chartebshi mudmivad mowinave poziciebs ikavebs.

irakli nozadze cols isev gashorda
20.03.2014 5 wlis luka mshoblebs xshirad usvams kitxvas, ratom cxovroben isini cal–calke. iraklis erti pasuxi aqvs – mat shoris grdznoba ganelda, magram jer shviltan amaze ver laparakobs.

amis naxva sastikad akrdzalulia!!!
19.03.2014 mainc gaxsenit linki? - gilocavt, tqven am mocemul momentshi ar gaitvaliswinet gafrtxileba da faqtobrivad, wesi daarghviet.

mzia orvelashvils "cekvebma" ukraineli qmari, sasha oxrimenko, apovnina
19.03.2014 mat urtiertobas gulshematkivrobdnen konkursantebic da jiuris wevric – ert sezonshi mzias mewyvile, otar tatishvili. bevri rom ar gavagrdzelot, mzia da sasha male qartul–ukrainul qorwils gadaixdian, sadac otar tatishvils veravin sheecileba tamadobashi.

nostradamusis winaswarmetyveleba qorwinebaze tveebis mixedvit
19.03.2014 tu daqorwinebas apirebt, da amastanave nostradamusis winaswarmetyvelebisac gjerat, gaitvaliswinet misi nawinaswarmetyvelevi qorwinebaze tveebis mixedvit da ar daiviwyot, rom wlis yoveli tve daqorwinebas tavis ganumeorebel taviseburebebs anichebs.

saintereso gamocana, romlis meshveobitac shegidzliat daadginot, ramdenad yuradghebiani xart
19.03.2014 saintereso gamocana, romlis meshveobitac shegvidzlia davadginot chveni yuradghebianoba. chven komentarebshi mogvianebit davwert pasuxs, sanam pasuxs waikitxavt, sheecadet tqven tviton ipovot gansxvaveba…

sofo bedias saqmro gabrazebulia - ase adamiani ar unda gaewirat...
19.03.2014 ''ori varskvlavis'' pirveli sakonkurso turi sofo bediam da mamuka lomashvilis wyvilma datova. bevris azrit, mati proeqtidan wasvla usamartloba iyo da amas ''ori varskvlavis'' ''feisbuqis'' gverdzec werdnen. komentaristvis sofo bedias saqmros misha mesxs vesaubret.

18 martis astrologiuri prognozi
17.03.2014 18 martis astrologiuri prognozi.

rogor miviyvanot qali orgazmamde ?
17.03.2014 tu gsurt, rom tqveni partniori (qali) miiyvanot seqsualuri siamovnebis pikamde, waikitxet instruqcia yuradghebit da nu sheasrulebt mas rogorc gavldebulobis moxdis miznit da dazepirebuli leqsivit, aramed siyvarulit, siamovnebit da tqvenive fantaziit.
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>
img ukan | mtavarze